Statut

Statut Stowarzyszenia Twórcza Dolina

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Twórcza Dolina”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2000 r. poz. 2261) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pomiechówek.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony. 

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Stowarzyszenie pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. dokumentowanie i propagowanie historii terenów Gminy Pomiechówek,
 2. wspieranie wszelkich działań twórczych i społecznych,
 3. aktywizacja społeczności lokalnych.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, konkursów i wycieczek,
 2. współpracę z innymi organizacjami,
 3. wydawanie publikacji tematycznych,
 4. organizację wystaw,
 5. inicjowanie i wspieranie działań związanych z zachowaniem dziedzictwa historycznego gminy,
 6. wspieranie działań kulturalnych na terenie gminy,
 7. prowadzenie stron internetowych, aktywność w mediach społecznościowych.

§9

Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność odpłatną jak i nieodpłatną przewidzianą w niniejszym statucie.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych, 
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca ukończone 16 lat, zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację członkowską, uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji popartej rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. Od odmownej uchwały Zarządu kandydatowi na członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat zainteresowana działalnością stowarzyszenia lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka wspierającego, który nie ukończył 16 lat składa wraz z deklaracją członkowską pisemną zgodę opiekuna prawnego lub rodzica.
 3. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka wspierającego w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji popartej rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Od odmownej uchwały Zarządu kandydatowi na członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§15

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§16

 1. Godność członka honorowego osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Gminy Pomiechówek lub rozwoju i propagowania idei stanowiących cele działalności Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, nadaje Walne Zebranie Członków. Członkiem honorowym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec. 
 2. Członek honorowy ma takie same prawa jak członek zwyczajny, zawarte w § 13. 
 3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek. 
 4. Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków. 
 5. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować i propagować cele Stowarzyszenia.

§17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd: 
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
   2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  3. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zebranie Członków, 
 2. Zarząd, 
 3. Komisja Rewizyjna. 

§19

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń, związków lub organizacji.

Zarząd 

§24

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa i sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje dowolny członek Zarządu.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. przyjmowanie i zwalnianie pracowników.

Komisja Rewizyjna

§26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§28

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 
  3. dotacje, subwencje, lokaty.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§31

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawo
o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 4 sierpnia 2022 r.