Walne zebranie członków

21 marca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzysznia o charakterze sprawozdawczym. Członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2023. Została podjęta ważna uchwała dotycząca podniesienia składek członkowski z 10 na 20 zł miesięcznie. Uchwała wchodzi w życie z początkiem maja 2024 roku. Na zebraniu zostały omówione wszystkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie oraz plany na najbliższy rok.