Regulamin konkursu „Pomiechowski kolaż

Regulamin KONKURSU

„Pomiechowski Kolaż”
organizowanego w ramach projektu „Pomiechowski Kolaż” sfinansowanego ze środków Fundacji Orlen w programie „Moje miejsce na ziemi”

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Twórcza Dolina, tworczadolina.pl, kontakt@tworczadolina.pl

Współpraca:
Ośrodek Kultury PomPA, Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek

Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu nowodworskiego, w szczególności mieszkańców gminy Pomiechówek.

Termin zgłoszeń:
Termin dostarczenia zdjęć prac do 31 marca 2021 roku.

Cel konkursu:

 1. Odkrycie i zaprezentowanie potencjału gminy Pomiechówek
 2. Stworzenie wielkoformatowej pracy artystycznej – kolażu, do którego stworzenia posłużą zgłoszone do konkursu prace plastyczne, literackie i fotograficzne.
 3. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i dorosłych, mieszkańców gminy Pomiechówek i jej okolic.
 4. Integracja społeczności lokalnej.

Warunki udziału w konkursie: 
A. Plastycznym

 1. Do konkursu należy zgłosić wykonaną własnoręcznie dowolną techniką plastyczną płaską (ze względu na dalszy proces skanowania) pracę, będącą autorską interpretacją tytułu konkursu.
 2. Wymagana wielkość pracy: minimum A4, maksimum A3.
 3. Jeden uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia tylko jednej pracy plastycznej.
 4. Prace należy dostarczyć lub wysłać do Ośrodka Kultury PomPA (05-180 Pomiechówek, ul. Kilińskiego 1).

B. Literackim

 1. Do konkursu należy zgłosić autorski tekst w dowolnej formie literackiej, będący autorską interpretacją tytułu konkursu, dopuszcza się zarówno utwory poetyckie, jak i prozatorskie.
 2. Zgłoszony tekst nie powinien przekroczyć objętości max. 5 stron A4 (ok. 9000 znaków).
 3. Jeden uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia max. 2 prac literackich.
 4. Prace należy nadesłać mailem na adres: kontakt@tworczadolina.pl.

C. fotograficznym

 1. Do konkursu należy zgłosić własne fotografie, będące autorską interpretacją tytułu konkursu.
 2. Wymagana rozdzielczość: min. 3000 x 2000 pikseli
 3. Jeden uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia max. 5 zdjęć.
 4. Prace należy nadesłać mailem na adres: kontakt@tworczadolina.pl.

Uwagi dodatkowe:

 1. Do każdej pracy konkursowej należy dodać wypełnioną kartą zgłoszeniową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac (i ich fotografii) do promocjikonkursu i działalności Stowarzyszenia Twórcza Dolina.
 3. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 4. Inspiracją dla biorących udział w konkursie może być wszystko, co kojarzy się z gminą Pomiechówek:jej historia, teraźniejszość, przyroda, ludzie, wydarzenia, wspomnienia.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Prace oceni i nagrody przyzna jury powołane przez Stowarzyszenie Twórcza Dolina.
 2. We wszystkich trzech kategoriach, przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Twórcza Dolina, adres: ul. Szkolna 13A, 05-180 Pomiechówek.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie „Pomiechowski kolaż”, na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie (zgłoszenie chęci uczestnictwa) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, okres może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie.